A nič sa nestratí, všetko tu ostáva...

100 rokov napísaných na tabuli bielou kriedou.
Tabuľa vždy neodmysliteľne patrila ku škole. Má ju každá škola, do ktorej zablúdite. Aj tá najmenšia, akú si len viete predstaviť. Naša školská tabuľa je dnes nahusto popísaná menami, udalosťami, vedomosťami, zážitkami, úspechmi, kamarátstvami, priateľstvami. Kričí z nej pestrosť. Ako keď maliar mieša na palete svoje farby, na školskú tabuľu píše sám život. Keď sa bližšie zahľadíte, čítate tam mená všetkých, ktorí tu boli, zanechali svoju stopu, ale už medzi nami nie sú. Napísané sú na nej aj mená tých, ktorí sú tu teraz, spojení s jej aktuálnou prítomnosťou. Mená nás všetkých, ktorí sme prekročili prah zvolenského gymnázia, aby sme tu zanechali svoju nezmazateľnú stopu. Spája nás 100 rokov napísaných na tabuli bielou kriedou. Dotknúť sa tejto tabule znamená dotknúť sa spomienok. (ms)

1919

Rozšírenie tried do Strelcovho a Mantuánovho domu vedľa mestskej detskej opatrovne, dnešné Lesnícke a drevárske múzeum na Námestí SNP

 •  12. 5. 1919 – vznik Štátnej reálky vo Zvolene
 •  29. 5. 1919 – 15.7. 1919 –prvý školský rok prebiehal v dvoch prízemných miestnostiach Mestskej detskej opatrovne a potom v ďalších adaptovaných priestoroch v tzv. Strelcovom a Mantuánovom dome na dnešnom Námestí SNP
.

1920

Ferienčíkov dom, dnes rôzne špecializované obchody na Námestí SNP

 • rozšírenie priestorov školy do tzv. Ferienčíkovho domu na Námestí SNP
 • 25. 8. 1921 – rozšírenie priestorov školy do budovy Ľudovej školy (na mieste OD Prior)
 • vyučujú sa predmety: československý jazyk, nemecký jazyk, francúzsky jazyk, matematika, geometria, prírodopis, fyzika, chémia, dejepis, zemepis, telocvik, kreslenie, náboženstvo, spev
 • založenie spolku „Dobrodej“ na podporu chudobných študentov
 • svoju históriu začína písať školské bábková divadlo
 • riaditeľ S. Kovanda zakladá vo Zvolene aj hudobnú školu a spevokol, píše učebnicu hudobnej výchovy
 • 3.9. 1921 – zmena názvu školy – Československé štátne reformované reálne gymnázium Dr. M. Štefanoviča
 • založenie Samovzdelávacieho krúžku Ľ. Štúra
 • 1923 – 1926 – výstavby novej budovy školy s areálom
.

1926

Československé štátne reformné gymnázium Dr. Miloša Štefanoviča v rokoch 1926 - 1952, dnešná Vedecká knižnica pri Technickej univerzite vo Zvolene

 • slávnostné odovzdanie novej budovy školy do užívania, dnes budova Vedeckej knižnice pri Technickej univerzite vo Zvolene
 • 1938 zmeny v učiteľskom zbore po Mníchovskej zmluve a Viedenskej arbitráži – nútený odchod väčšiny českých profesorov a dlhoročného riaditeľa Stanislava Kovandu a menovanie nového riaditeľa školy Pavla Nemetha (1938 – 1944)
 • 1939 – 1945 mnohí študenti a učitelia pôsobia v ilegálnom hnutí proti ľudáckemu režimu, za čo niekoľkí zaplatili aj svojím životom
 • 1944 — od SNP bola budova školy sídlom povstaleckej Vojenskej nemocnice, potom nemeckej vojenskej nemocnice, po príchode frontu slúžila aj sovietskym a rumunským osloboditeľským vojskám, vyučovanie bolo pozastavené
 • 1. 9. 1944 – dočasnou správou školy bol poverený Ján Garaj (1944-1950), ktorý sa zapojil do SNP
 • 8. 5. 1945 — obnova vyučovania po skončení 2. svetovej vojny
 • 1948 – osemročné gymnázium sa mení na Strednú školu a štvorročné gymnázium
 • 1950 – menovanie nového riaditeľa Ondreja Hrčku (1950 – 1957)
.

1952

Dnes budova 1. ZŠ na Jilemnického ulici

 • škola uvoľňuje svoju dôstojnú budovu pre Vysokú školu lesnícku a drevársku a sťahuje sa do novej budovy Národnej školy – dnešnej Základnej školy na Jilemnického ulici
 • 1953 – škola sa mení na Jedenásťročnú strednú školu
 • 1957 – odlúčenie časti tried a vznik Dvanásťročnej strednej školy, novým riaditeľom sa stáva Ján Bartoš  (1957 – 1959)
 • 1959 – menovanie nového riaditeľa školy Jána Mamojku (1959 – 1960)
.

1960

Budova na Kozáčekovej ulici, kde bola Stredná všeobecnovzdelávacia škola v rokoch 1960 - 1969, Gymnázium v rokoch 1969 - 1988

 • 1. 9. 1960 – sťahovanie školy do budovy bývalej Meštianskej školy – dnešná Stredná zdravotnícka škola na Kozáčekovej ulici
 • 1. 9. 1960 – zmena názvu školy – Stredná všeobecnovzdelávacia škola, novým riaditeľom školy sa stáva Tomáš  Pánis (1960 – 1961)
 • 1961 – opätovné menovanie Jána Mamojku do funkcie riaditeľa školy (1961 – 1967)
 • 1967 – bol menovaný nový  riaditeľ školy  Štefan Baláž (1967 – 1987)
 • 1. 9. 1969 – škole bol vrátený názov  gymnázium
 • 1971 – 1978 začína vychádzať školský časopis „Študentským perom“; konajú sa  výmenné pobyty našich žiakov s družobnou školou Haile/Saale; založenie Telovýchovnej jednoty Gymnázium Zvolen; založenie Divadielka 9
 • 1987 – menovanie nového riaditeľa školy Milana Kalinu (1987 – 1990)
 • 1988 – sťahovanie do nových priestorov – súčasné sídlo školy na Hronskej ulici 1467/3
.

1989

Budova pred rekonštrukciou

 • udelenie čestného názvu – Gymnázium Ľudovíta Štúra
 • 1990 – menovanie nového riaditeľa školy Jozefa Bilyho (1990 – 2007)
 • 1993 – GĽŠ sa ako prvá stredná škola na Slovensku pripája na internetovú sieť
 • 1994 – v interiéri školy bolo vytvorených 10 veľkoplošných replík diel svetových maliarov
 • 1994 – 2000 prebiehal Európsky školský projekt, v rámci ktorého sa uskutočnili výmenné pobyty našich žiakov so strednými školami v Dánsku, Belgicku a Švédsku
 • 17. 2. 1999 otvorenie Centra pre individuálne vzdelávanie študentov v anglickom jazyku za pomoci Britskej rady a Mierových zborov
 • 2002 – zriaďovateľom školy sa stáva Banskobystrický samosprávny kraj
 • 2003 – škola získava titul „Najlepšia škola Infoveku“
 • 2007 – zápas učiteľov, žiakov, rodičov za nepremiestňovanie sídla školy a proti odvolaniu riaditeľa školy zriaďovateľom
 • 2007 – poverenie Pavla Kiapeša vedením školy na dobu určitú
 • 1. 1. 2008 – po výberovom konaní sa riaditeľkou školy stáva PhDr. Eva Chylová (2008 – 2017)
 • 1. 9. 2008 – vedenie školy predkladá projekt do Regionálneho operačného programu MVaRR 1.1 – Infraštruktúra vzdelávania a získava nenávratný finančný príspevok na projekt rekonštrukcie školy — „Obnova a stavebné úpravy Gymnázia Ľ. Štúra Zvolen“ v celkovej výške 1 702 039,-EUR
 • 2009 – získanie nenávratného finančného príspevku z eurofondov — MŠ SR vyčlenilo na projekt modernizácie spôsobov vyučovania formou e-learningu „Moderná výučba v modernej škole“, sumu 177 767,58 EUR, do ktorého sa zapája 26 učiteľov
 • 2009 – získanie grantu MŠ SR „Otvorená škola — oblasť športu“ na úpravu školských ihrísk

 

.

2009

Rekonštrukcia školy

 • veľká rekonštrukcia školy v celkovej výške 1 492 455,48 EUR 2009
 • 2010 – škola obnovuje konanie športových súťaží „Gymnaziáda“ a zakladá tradíciu konania „Študentskej vedeckej konferencie“
 • škola získava cenu z rúk prezidenta republiky ako „Najaktívnejšia škola Olympijského festivalu detí a mládeže“ za svoje športové aktivity
 • 2013 – opätovné získanie ocenenia „Najlepšia stredná škola“ od OFDMS z rúk prezidenta SR
 • 6. 2014 – otvorenie vysielania Študentskej televízie
 • 2014 – získanie finančného grantu z FM EH P a Úradu vlády SR – „Prispôsobenie sa zmene klímy- prevencia povodní a sucha“ vo výške 37 640,- Eur — na zachytávanie dažďových vôd v átriu, vybudovanie dažďovej záhrady a výsadbu stromov v areáli
 • 9. 2014 – rozšírenie študijného programu gymnázia o 8-ročnú formu štúdia — pripojenie študentov a pedagógov bývalého Gymnázia Mateja Bela ku Gymnáziu Ľudovíta Štúra
 • 1. 2018 – po výberovom konaní sa riaditeľkou školy stáva RNDr. Ivetta Vidová (2018 – doteraz)
.

2019

Budova po rekonštrukcii v r. 2019

It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum.